Li Xiaofei

* 1973

8. Berlin Biennale

From the project Assembly Line, 2010–ongoing

Assembly Line – No. 01, 2012
HD-Video, 5’25″
PAL, color, sound
Credits Liu Guangyun, Gu Leiming

Assembly Line – No. 02, 2012
HD-Video, 3’09″
PAL, color, sound
Credits Ma Qirong, Guo Qingling

Assembly Line – No. 18, 2013
HD-Video,10’58″
PAL, color, sound
Credits Li Qing, Liu Yongqian, Hong Xiaozhong

Assembly Line – No. 30, 2014
HD-Video, 3′11″
PAL, color, sound
Credits Han Fei, Peng Tun, Liu Sheng

Assembly Line – No. 10, 2012
HD-Video, 2′07″
PAL, color, sound
Credits Li YongXiang, Li Xuelan, He Haifeng

Assembly Line – A Packet of Salt, 2013
HD-Video, 7′26″
PAL, color, sound
Credits Guo Qingling, Liu Malin, Lynn Marie Kirby, Zhang Hangya, Yin Tingting, FCAC

Assembly Line – A Women’s Federation Director, 2011
HD-Video, 6′10″
PAL, color, sound
Credits Liu Malin, Su Bing, Xue Zhong, DASSO

Assembly Line – A Production Director, 2012
HD-Video, 7′20″
PAL, color, sound
Credits Ning Zuohong, Hauke Stakrahm, Li Owen

Assembly Line – A Foreign Boss, 2010
HD-Video, 6′50″
PAL, color, sound
Credits Liu Gungyuan, Gu Leiming

All works courtesy Li Xiaofei