Ganesh Haloi

* 1936

8. Berlin Biennale

Untitled, 2004
Watercolor on paper
26,04 x 36,20 cm

Untitled, 1999
Watercolor on paper
28,58 x 40,01 cm

Untitled, 1999
Watercolor on paper
26,67 x 36,20 cm

Untitled, 2004
Watercolor on paper
24,77 x 34,93 cm

Untitled, 2006
Watercolor on paper
29,21 x 41,28 cm

Untitled, 2011
Chinese ink on paper
34,29 x 48,90 cm

Untitled, 2012
Chinese ink on paper
26,67 x 34,93 cm

Untitled, 2011
Chinese ink on paper
31,75 x 48,90 cm

Untitled, 2012
Chinese ink on paper
26,67 x 34,93 cm

Untitled, 1998
Gouache on paper
26,04 x 36,20 cm

Untitled, 1998
Gouache on paper
26,67 x 34,93 cm

Untitled, 1999
Watercolor on paper
29,21 x 41,28 cm

Untitled, 1997
Gouache on paper
26,67 x 34,93

All works courtesy Ganesh Haloi; Akar Prakar, Kolkata