Ngô Thành Bắc

Ngô Thành Bắc lives and works in Hanoi, VN

12. Berlin Biennale

Trồng Cây Chuối – Headstand, 2007/22
Photographs of performance