Ganesh Haloi

* 1936

8. Berlin Biennale

Untitled, 2004
Aquarell auf Papier
26,04 x 36,20 cm

Untitled, 1999
Aquarell auf Papier
28,58 x 40,01 cm

Untitled, 1999
Aquarell auf Papier
26,67 x 36,20 cm

Untitled, 2004
Aquarell auf Papier
24,77 x 34,93 cm

Untitled, 2006
Aquarell auf Papier
29,21 x 41,28 cm

Untitled, 2011
Tusche auf Papier
34,29 x 48,90 cm

Untitled, 2012
Tusche auf Papier
26,67 x 34,93 cm

Untitled, 2011
Tusche auf Papier
31,75 x 48,90 cm

Untitled, 2012
Tusche auf Papier
26,67 x 34,93 cm

Untitled, 1998
Gouache auf Papier
26,04 x 36,20 cm

Untitled, 1998
Gouache auf Papier
26,67 x 34,93 cm

Untitled, 1999
Aquarell auf Papier
29,21 x 41,28 cm

Untitled, 1997
Gouache auf Papier
26,67 x 34,93

Alle Arbeiten Courtesy Ganesh Haloi; Akar Prakar, Kolkata